استخدام همکار جهت فروشگاه مواد غذایی قزل گول در زنجان

به یک همکار آقا جهت کار در فروشگاه مواد غذایی قزل گول هم برای شیفت ظهر…