استخدام نیروی کار جهت کارگاه گونی دوزی در قم

یک کارگاه گونی دوزی در قم جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی کار (خانم و…