استخدام منشی در آموزشگاه گوهرشناسی و طراحی جواهرات

 آموزشگاه گوهرشناسی و طراحی جواهرات جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…