استخدام 2 رديف شغلي شركت كشتيراني و حمل و نقل دريايي (دريا پرتوي گيتا) در تهران

كشتيراني و حمل و نقل دريايي (دريا پرتوي گيتا) با در اختيار داشتن 8 فروند شناور كانتينربر در حوزه…